327
з історії

164
учня

97
для 11 классу

303
відкореговано


Вашій увазі

510
кейсів
Останнє оновлення:
23.03.2017


Кейс - урок «Сiнгапур - з третього свiту у перший»
Кейс - урок «Сiнгапур - з третього свiту у перший»

Автор кейса: Биков Дмитро Якимович

Каскад: Загальнолюдськi цiнностi

Рiвень: 11 клас

Урок: Iсторiя людства

Цiль: добути, проаналiзувати, вiдфiльтрувати iнформацiю i побудувати власне цiлiсне уявлення про Сiнгапур та його особливостi.

Яка інформація мене тут чекає?
  • дiзнатися про iсторiю Сiнгапуру;
  • сформувати цiлiсне уявлення про культуру та полiтику Сiнгапуру ;
  • закрiпити вивчений матерiал за допомогою питань.
8 розгорток по предметам, явищам та практикам:
Вступ

 

Республiка Сiнгапу́р, також Сингапур— мiсто-держава в Пiвденно-Схiднiй Азiї на краю Малаккського пiвострова. Столиця — Сiнгапур. Глава держави Тонi Тан Кен Ям iз 1 вересня 2011 року, глава уряду Лi Сянь Лун iз 2004 року. Полiтична система: лiберальна демократiя з обмеженнями для опозицiї.

 

Iсторiя

Найстарiшi згадки про територiю сучасного Сiнгапуру iснують у китайськiй лiтературi. Територiя має рiзноманiтнi назви за стародавнiми джерелами, зокрема назву «Темасек» - з яванської - «мiсто бiля моря», i перша згадка про назву «Сiнгапур» датується XIII ст., що в перекладi з малайської означає «Мiсто Лева». Назва «Тумасiк» збереглась до наших днiв , сьогоднi у назвi офiцiйної резиденцiї прем'єр-мiнiстра Сiнгапуру «Шрi Тумасiк».

 

Вiдомо що з VII по XIII столiття ця територiя знаходилася пiд владою буддiйської iмперiї Шривiджая, яка у свою чергу керувалася з сусiднього острова Суматра. У XI столiттi територiя була короткочасно окупована вiйськом iндiйського короля. Острiв переходив з рук в руки i у XVI столiттi опинився пiд владою iсламського султанату Малакка. З часом стратегiчно розташоване на шляху давнiх морських шляхiв мiсце зазнало повiльного занепаду. В результатi португальської окупацiї Малакки керiвний центр султанату перемiстився до району Джохор що мiж Малаккою та Сiнгапуром. З цього часу Сiнгапур пiдпорядковано султанатовi Джохору.

 

Велика Британiя у пошуку промiжних портiв для своїх морських шляхiв з колонiй на сходi пiдписала угоду 6 лютого 1819 року з султаном Джохору та керiвництвом Сiнгапура щодо надання дозволу англiйцям створити свої поселення на цiй територiї. Невдовзi тут була заснована британська факторiя. З 1819 року Сiнгапур процвiтає як безмитний торговельний центр, пiдпорядкований Великiй Британiї. У 1824 роцi були пiдписанi 2 угоди з голландцями, за якими Голландiя визнає права британцiв на цю землю, та з володарями територiї щодо надання Сiнґапуровi статусу володiння Великої Британiї в обмiн на грошовi винагороди.

 

З часом, у 1832 роцi, Сiнгапур стає адмiнiстративним центром британських колонiй в регiонi. У цей час до цих колонiй, окрiм Сiнгапуру, входять Малакка та Пенанг. Порт Сiнгапуру стає найважливiшiм мiсцем на шляху транспортних суден, якi сполучають Європу та Азiю. До 1860 року населення зростає до бiльш нiж 80 тисяч мешканцiв за рахунок мiгрантiв з Китаю, Малайзiї, Iндiї, Європи та iнших країн.

 

В ходi 2-ї свiтової вiйни Сiнгапур бомбардувала японська авiацiя, i 15 лютого 1942 року окупований Японiєю. Пiсля поразки Японiї британцi повернулися до Сiнгапуру в лютому 1945 року.

В 1946 роцi Малакка та Пенанг приєдналися до Малайського Союзу i потiм до Малайської Федерацiї у 1948 роцi. Сiнгапур лишився королiвською колонiєю Великої Британiї. У 1948 роцi комунiстами була зроблена спроба захопити владу, вони зазнали поразки, в колонiї був оголошений надзвичайний стан, який протримався до 1953 року. Статус автономiї був отриманий 1959 роцi i в травнi були обранi представники до законодавчих зборiв загальним голосуванням, прийнята нова конституцiя, на чолi влади постав прем'єр-мiнiстр Лi Куан Ю. 16 вересня 1963 року була сформована Малайзiя, до її складу входить i Сiнгапур з умовами збереження автономiї в деяких полiтичних питаннях.

Сiнгапур виходить зi складу Малайзiї 9 серпня 1965 року, i постає незалежною демократичною державою у складi Британської Спiвдружностi Нацiй на чолi з президентом. Отримав членство в ООН 21 вересня 1965 року.

Завдання:

1.Що ви знаєте про Сiнгапур?

2.Чи хотiли би ви побувати у Сiнгапурi?

Географiя

Сiнгапуру належать 63-и острови, включно з головним островом, який широко вiдомий як Сiнгапурський острiв або Пулау Уджонг. До Джохору в Малайзiї ведуть два головнi штучнi сполучення: Джохорсько-Сiнгапурська гребля на пiвночi та Друге сполучення Туаса на заходi. Острови Джуронг, Пулау Теконг, Пулау Убiн та Сентоза найбiльшi з менших островiв Сiнгапуру. Найвища точка природня точка – пагорб Букiт Тiма висотою 166 метрiв.

 

В процесi проекти намивання землi, якi збiльшили площу Сiнгапуру з 581.5 км2 в 1960-х до 704 км2 на даний момент; ця площа може зрости ще на 100 км2 до 2030 року. Деякi проекти використовують злиття менших островiв через намивання землi, щоб утворити бiльший бiльш функцiональний острiв, як було iз островом Джуронг. 5% землi Сiнгапуру зберiгають як заповiдники. Через урбанiзацiю зникли головним чином дощовi лiси, Природний заповiдник Букiт Тiма єдиний значний дощовий лiс, що залишився.

 

У Сiнгапурi екваторiальний клiмат без чiтко визначених сезонiв, постiйною температурою та тиском, високою вологiстю та рясними дощами. Температура зазвичай коливається вiд 23 до 32 °C. Середня вiдносна вологiсть близько 79% вранцi та 73% пiсля обiду. Квiтень та травень найгарячiшi мiсяцi року, та бiльш вологий сезон мусонiв з листопада по сiчень. З липня по жовтень, часто буває легкий туман через загоряння кущiв в сусiднiй Iндонезiї.

Завдання:

Гра-iмпровiзацiя. Роздiлiться на 2 чи 3 групи. Уявiть, що ви формуєте полiтику Сiнгапуру, який державний устрiй ви оберете? Вiдповiдь обґрунтуйте.

Економiка

Сiнгапур має високо розвинену змiшану економiку державного капiталiзму; держава володiє акцiями пiдприємств, що створюють приблизно 60% ВВП через такi посередники як суверенний iнвестицiйний фонд Temasek. Тут сприятливе для бiзнесу середовище, вiдносно вiльне вiд корупцiї та прозоре, стабiльнi цiни, низькi податки (14.2% вiд ВВП) порiвняно з iншими розвинутими економiками, та один з найвищих валових внутрiшнiх продуктiв на душу населення (ВВП) у свiтi. Ця iнновацiйна, проте стiйка форма економiки, що поєднує економiчне планування та вiльний ринок, отримала назву Сiнгапурська модель. Експорт, особливо електронiка та хiмiчнi речовини, та послуги забезпечують головне джерело прибутку для економiки, що дозволяє купляти природнi ресурси та сировину, яких в Сiнгапуру немає.

 

Наприкiнцi 90-х рокiв XX ст. найвищi темпи зростання виробництва серед країн Пiвденно-Схiдної Азiї мав Сiнгапур (14 % на рiк). Зараз вiн має один з найвищих показникiв використання роботiв у промисловостi. Iноземнi iнвестицiї в економiку Сiнгапура становлять 3 млрд на рiк, найбiльшими iнвесторами є Сянган та Японiя.

 

Сiнгапур третiй за розмiрами центр нафтопереробки у свiтi пiсля Х'юстона й Роттердама (понад 20 млн т сирої нафти щорiчно). В Сiнгапурi активно розвиваються наукомiсткi галузi високих технологiй. За рiвнем комп'ютеризацiї та впровадження роботiв, вiн посiдає друге мiсце в Азiї пiсля Японiї. Велика кiлькiсть транснацiональних корпорацiй iз США i Японiї контролюють економiку країни. Щороку Сiнгапур вiдвiдують понад 5 млн iноземних туристiв. Сiнгапур вiдомий, як «Азiя в мiнiатюрi», «Азiя за одну мить», або «Європа на екваторi».

 

Сiнгапур, якщо так можна сказати, спирається на розширену концепцiю транзитної торгiвлi, замовляє сировиннi товари i доводить їх до кондицiї для наступного реекспорту, наприклад виробництво пiдкладок та нафтопереробка. Сiнгапур також володiє стратегiчним портом, який надає йому конкурентнi переваги перед сусiдами i дозволяє користуватись перевагами вiдкритого порту. Порт Сiнгапуру найбiльш завантажений порт у свiтi, бiльше за порти Роттердама та Гонконгу. На додачу до портової iнфраструктури тут є квалiфiкована робоча сила, яка завдячує успiшнiй освiтнiй полiтицi в країнi в навчаннi квалiфiкованих робiтникiв, що має основоположне значення, оскiльки забезпечує бiльш легкий доступ на ринки для iмпорту та експорту, та дає можливiсть та навики для перетворення iмпорту на експорт.

14 лютого 2007 року, уряд Сiнгапуру оголосив, що економiчне зростання за цiлий 2006 рiк було 7.9%, вище нiж спочатку очiкувалось 7.7%. Рiвень безробiття в Сiнгапурi бiля 2.2% станом на 20 лютого 2009 року. 8 серпня 2010 року, Сiнгапур найбiльш швидко ростуча економiка свiту, iз показником зростання 17.9% за першу половину 2010 року.

Завдання:

В чому причина такого стрiмкого розвитку Сiнгапуру?

Полiтика

Сiнгапур — республiка, парламентська демократiя англiйської однопалатної (Вестмiнстерської) системи. Головою держави є президент, якого обирають на 6 рокiв. Голова уряду — Прем'єр-мiнiстр.

 

Хоча кабiнет мiнiстрiв формально назначає президент, ця посада скорiше церемонiальна. Виконавча влада належить головi уряду. У 1991-му роцi президент отримав право вето на рiшення парламенту стосовно монетарної i правової полiтики.

 

Законодавчий орган — парламент, до якого входять 84 депутати вибранi загальним голосуванням раз на 5 рокiв, а також до 9-ти депутатiв, призначених президентом. Правлячою партiєю Сiнгапуру з часiв отримання незалежностi є i залишається Партiя Народної Дiї очолювана незмiнним лiдером країни Лi Куаном Ю (Lee Kuan Yew). Мiжнародна органiзацiя Freedom House визнає Сiгнапур, як «частково вiльну» країну. В країнi встановленi частково демократичнi — частково авторитарнi порядки. Хоча виборчий процес (в частинi пiдрахунку голосiв) визнається вiльним, але правляча партiя критикується за цензуру в мас медiа i тиск на опозицiйнi партiї.

Адмiнiстративно Сiнгапур подiляється на 5 районiв.

 

Конституцiя країни була прийнята 3 червня 1959 року; змiнена у 1965 пiсля надбання повної державної незалежностi.

Сiнгапур є одним з найбезпечнiших (2-е мiсце у свiтi пiсля Люксембурга) як для своїх громадян, так i для iноземних туристiв, держав. Вiдповiдно до мiжнародних рейтингiв Сiнгапур є однiєю з найменш корумпованих держав свiту. У державi iснує дуже великий перелiк найрiзноманiтнiших штрафiв та заборон.

 

Веде динамiчний зовнiшньополiтичний курс, орiєнтований, насамперед забезпечення економiчних iнтересiв. Приймає активну участь у дiяльностi АСЕАН, Асеановского регiонального форуму (АРФ), АТЕС, АСЕМ (дiалогового форуму Азiя-Європа). Розглядає присутнiсть США в Тихоокеанському регiонi як основне умови забезпечення безпеки. Є учасником п’ятистороннiх оборонних домовленостей що з Австралiєю, Великобританiєю, Малайзiєю i Новою Зеландiєю. У 2001-2002 рр. Сiнгапур обирався непостiйним членом Ради Безпеки ООН.

 

Вiдносинам з Малайзiєю, найближчим сусiдом й фактично економiчним партнером, притаманнi серйознi коливання: що змiнюються перiоди зближення i гострої полемiки з питань перехресних iнтересiв. Однак у цiлому домiнує розумiння об'єктивної взаємозалежностi двох десяткiв країн.

 

Зброїнi сили, що iснують уже бiльш 60 тис. чол., було створено з допомогою iзраїльських радникiв i з зразком ЗС Iзраїлю. Сухопутнi вiйська - 50 тис. чол., вiйськово-повiтрянi сили - 4,5 тис. чол. ЗС комплектуються з урахуванням закон про обов'язкової вiйськової служби. Головнокомандуючий - розмiняє президент країни. Полiтичне керiвництво i вище управлiння здiйснює прем'єр-мiнiстр через мiнiстерства оборони. Оскiльки Сiнгапур не має оперативної територiальної глибиною, вiйськова доктрина i концепцiя «передовий оборони» передбачають розвиток ВР як сили стримування потенцiйного агресора на раннiх пiдступах, їх постiйну боєздатнiсть i насичення найсучаснiшими системами зброї та боєприпасiв вiйськову технiку. Витрати оборону - майже п'ять% ВВП (2008).

Завдання:

На вашу думку, чому Сiнгапур є однiєю з найбезпечнiших країн свiту? I чому в Сiнгапурi корупцiї майже немає?

Культура

 

Сiнгапурська культура — рiзноманiття рiзних культур, в першу чергу китайської, британської, малайської i iндiйської. Вона пов'язана з рiзнорiдним етнокультурним складом i молодiстю держави. Будучи мiстом-державою бiзнесменiв в оточеннi країн з дешевою робочою силою, Сiнгапур з одного боку розвиває весь європейський культурний комплекс (англiйська мова, європейська класична музика i т. д.) i представляє культуру рiзних етнiчних груп, а з iншою виробив ряд специфiк- це «любов до їди». Їда служить основним предметом свiтських розмов, вона служить предметом фестивалiв, виставок i екскурсiй.

 

Сiнгапурська кухня — загальний термiн, яким позначають велику рiзноманiтнiсть блюд рiзного походження, популярних в Сiнгапурi. Завдяки стратегiчному положенню мiста-держави, сiнгапурська кухня склалася впродовж багатьох столiть пiд впливом кухонь рiзних народiв: малайською, китайською, iндонезiйською, iндiйською, перанаканською i європейською, особливо англiйською i португальською. Вiдчувається також вплив цейлонської, тайської, фiлiппiнської i близькосхiдної кухонь. Китайський кухар з вуличного центру живлення пiд впливом iндiйської культури може експериментувати з такими iнгредiєнтами, як тамаринд або куркума, тодi як iндiйських кухар може готувати смажену локшину.

Завдання:

Чи куштували ви колись Сiнгапурську кухню?

Туризм

Сiнгапур — країна не для «пляжникiв». Навiть на Сентозе, де є непоганi пляжi, вiдпочинок на березi океану виявиться не самим вражаючим: мiсце для купання обгороджене, «кристально чистими» тутешнi води не назвуть навiть в найбезсоромнiшому рекламному проспектi, а завершує картину величезний порт в зонi прямої видимостi, де стоять на рейдi сотнi танкерiв. Вiдпочинок в Сiнгапурi — швидше для тих, хто побувалв в багатьох екзотичних країнах, та прагнуть знайти щось «новеньке», а також бiзнесмени – на дiловi виставки.

 

Основнi курорти — Сингапур, острова Пулау-Убин (Pulau Ubin), Пулау-Теконг (Pulau Tekong) и Сентоза (Sentosa).

 

Пропоную переглянути вiдео про вiдпочинок у Сiнгапурi:

Завдання:

Роздiлiться на три групи та придумайте, чим можна покращити туризм в Сiнгапурi?

Релiгiя

Сiнгапурцi здебiльшого матерiалiстичнi й прагматичнi. Iдеалом для них є принцип п'яти C: cash (грошi), credit card (кредитна картка), car (авто), condo (кондомiнiум), country club (кантрi-клуб), але духовне життя в країнi теж iснує.

 

За даними перепису населення 2000 року в Сiнгапурi сповiдуються такi релiгiї: буддизм — 42,5%, iслам — 14,9%, даосизм — 8,5%, iндуїзм — 4%, католицизм — 4,8%, iншi християни — 9,8%, iншi 0,7%, не релiгiйнi 14,8%.

Завдання:

Чи згоднi ви з принципом п’яти С? Вiдповiдь обґрунтуйте.

Освiта

Освiта в Сiнгапурi пiдпорядковується Мiнiстерству освiти, яке керує освiтньою полiтикою. Мiнiстерство контролює процес розвитку i управлiння державними школами, якi отримують державне фiнансування, а також виконує консультативну та контролюючу роль в приватних школах. Для приватних i державних шкiл iснують вiдмiнностi щодо рiвня їх автономiї у виборi навчальних програм, масштабiв державної допомоги i фiнансування, навантаження на учнiв а також правил прийому учнiв.

 

Дiти iз фiзичними вадами вiдвiдують спецiальнi школи, якi також пiдпорядковуються Мiнiстерству освiти Сiнгапуру. Витрати на освiту зазвичай становлять близько 20 вiдсоткiв нацiонального бюджету, який субсидiює державнi i пiдтримуванi урядом приватнi заклади освiти. При цьому вартiсть навчання для не громадян Сiнгапуру є вiдчутно вищою, нiж для громадян Сiнгапуру.

 

У 2000 роцi Парламент Сiнгапуру прийняв закон, що регламентує обов’язковiсть освiти для дiтей шкiльного вiку, а також запроваджує вiдповiдальнiсть для батькiв у випадку, якщо вони не забезпечують належним чином вiдвiдування школи своїм дiтям. Винятки дозволяються у випадку, якщо дитина навчається на дому або у спецiалiзованiй релiгiйнiй школi.

У навчальних закладах Сiнгапуру викладання бiльшостi предметiв здiйснюється англiйською мовою, особливо це стосується математики i природничих наук. Колишнiй прем’єр-мiнiстр Сiнгапуру Лi Куан Ю запропонував iдею англiйської мови, як мови повсякденного спiлкування, яка б полегшувала спiлкування громадян рiзних етнiчних i культурних груп, а також спрощувала б процес iнтеграцiї Сiнгапуру у свiтову економiку.

Завдання:

Порiвняйте освiтню систему Сiнгапуру з українською, та видiлiть плюси та мiнуси обох систем.

Подведение итогов урока

1. Индивидуальные достижения учеников составили:

............

2. В результате проведения кейса, в Гипермаркет Знаний можно добавить следующие находки учеников:

3. Какие 3 сайта помогли добыть наиболее значимую информацию?

http://edufuture.biz/

http://ru.wikipedia.org/

http://znaj.net/

...

4. В помощь ученику и коучу:

http://edufuture.biz/

5. Где брать информацию для кейса:

сайт.......................................

сайт………………………………

сайт………………………………

учебники………………………..

книги…………………………….

журналы………………………..

консультации коуча…………..

другое…………………………..

6. Локация проведения урока-кейса:

Урок-кейс проходит в классе. Возможно проведение занятия в музее, парке, библиотеке...

7. Соревновательность:

Команды мальчиков и девочек.

Счет соревнования между командами составил:………

Задание им:………….

8. Задание на дом:

сформулировать каждому ученику пять вопросов к кейсу.

9. Продолжительность кейса:

90 минут.

10. Возможность схемы занятия с учеником-дублёром:

Урок ведет учитель. Возможен дублёр.

11. Полученные результаты и выработанные компетенции:

- умение быстро найти необходимую информацию по теме и вокруг неё;

- умение креативно пользоваться добытой информацией в практических целях;

- усвоение конкретных знаний из области химии, физики, истории, искусства, литературы, нанотехнологий и других системных разделов (приведены в развёртке) в объёме обычной школьной программы, а также расширенного курикулума;

- умение конструировать «новые знания» на основе полученных знаний и их сегментов;

- апгрейд интеллектуальных и коммуникационных способностей.

12. Теги:

В данном кейсе содержатся ссылки на разделы и уроки, отвечающие школьной программе:

Также в кейсе имеются ссылки на важную информацию, расширяющую кругозор:

Примечание:

Кейсы составляются таким образом, чтобы в каждом из них присутствовали знания, полностью соответствующие действующей школьной программе. Для этого в каждом кейсе делаются ссылки на те параграфы из школьных учебников, в которых приводится полный учебный материал.

Например, в одном из кейсов в разделе «Химия» есть ссылки на химические элементы: серебро, йод, магний. В другом кейсе – на хлор, золото, калий. В третьем – еще на несколько элементов и химические реакции. Таким образом, несколько десятков кейсов позволяют заполнить всю таблицу Менделеева.

Таким же образом в одном из кейсов делаются ссылки, например, на тему по физике, связанную с электромагнитными колебаниями. В другом – на волновое движение света, в третьем – на «давление» и т. д. Несколько десятков кейсов позволяют охватить всю школьную программу по физике.

Таким образом, идеальные уроки-кейсы построены так, чтобы совместить 2 в 1, а именно: не только дать теоретические базовые знания о науках, но и их взаимоувязку вместе с практическим применением этих знаний.

13. Авторы:

Автор базового кейса:

Быков Дмитрий Акимович

The End

«Знання завжди повинні бути свіжими!»

Цікаві факти

Протягом життя у людини виділяється така кількість слини, що нею можна заповнити два басейни середнього розміру.

Знайшли помилку? Виділіть текст та натисніть Ctrl + Enter, ми будемо Вам дуже вдячні!

Знайшли помилку? Виділіть текст та натисніть Ctrl + Enter, ми будемо Вам дуже вдячні!